Nasza Szkoła

(57kB)

Historia Szkoły Podstawowej w Miastkowie

(7kB)

Początki szkoły w Miastkowie sięgają czasów Królestwa Polskiego. Pierwsze wzmianki o tym, że szkoła istniała, sięgają roku 1870. Była to elementarna szkoła publiczna, utrzymywana przez gminę. Mieściła się w osobnym drewnianym budynku. Znajdowała się w nim jedna izba lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła była jednoklasowa i uczył w niej tylko jeden nauczyciel. Wykaz nauczycieli w szkole elementarnej w Miastkowie w latach1870 - 1914 :
1870 - Wojciech Wądołowski
1870 - 71 Romuald Zubrzycki
1872 - Wincenty Karpiński
1872 - Wawrzyniec Sobok
1872 - 74 Hipolit Kurpiewski
1874 - 76 Eustachy Mioduszewski
1876 - 79 Michał Kieturajtis
1880 - Michał Stanikowski
1879 - 83 Włodzimierz Pawłów
1883 - 87 Anastazja Aszerowa
1886 ks. Leon Potocki
1887 - Roch Tomczak
1887 - 89 Zofia Hermanowska
1891 - Józef Bielecki
1891 - 92 Hipolit Rykowski
1893 - 99 Stanisław Meller
1900 - 08 Teofil Szabłowski
1908 - 14 Zygmunt Rozmysłowicz
Na przestrzeni 44 lat w szkole elementarnej w Miastkowie uczyło 18 nauczycieli. Wśród nich byli Polacy, Rosjanie
a nawet ksiądz. Nauczyciele często się zmieniali, czasami co rok.
Najdłużej uczyli :
Teofil Szabłowski - osiem lat, Stanisław Meller - sześć lat
i
Zygmunt Rozmysłowicz -sześć lat.
Oświata i szkolnictwo w okresie 20 - lecia międzywojennego.
Gminy łomżyńskie w pierwszych latach niepodległości państwowej legitymowały się wysokim rozmiarem analfabetyzmu. Spis powszechny z 1921 r. wykazał, że w wieku 10 lat i więcej umiejętność czytania i pisania wykazywało 69% ludności, 31% to analfabeci. Wskaźnik ten był zróżnicowany w odniesieniu do poszczególnych powiatów, miast i gmin regionu.. W czteroklasowej szkole w Miastkowie oddziały V VI i VII uczyły się w tej samej sali. Czas przeznaczony na naukę religii, polskiego, rachunków z geometrią, przyrody, historii i geografii tak dzielono pomiędzy te trzy oddziały, by każdy z osobna miał zapewnioną dla siebie część czasu do pracy pod bezpośrednim kierownictwem nauczyciela (nauka głośna). Pozostały czas trwały zajęcia ciche. Przy nauce rysunku, robót, śpiewu i gimnastyki zajęć cichych nie było, a wszyscy uczniowie pracowali równocześnie pod kierunkiem nauczyciela. W jednej sali uczyły się także oddziały III i IV. Czas przeznaczony na poszczególne przedmioty, z wyjątkiem rysunków, robót, śpiewu i gimnastyki rozdzielono dla obu tych oddziałów po połowie na naukę głośną i zajęcia ciche. Oddział III posiadał jedną godzinę nauki głośnej o przyrodzie. Struktura szkolnictwa na terenie gminy Miastkowo uległa zmianie w latach trzydziestych. W latach dwudziestych szkoła powszechna w Miastkowie mieściła się w budynku sądu powiatowego. Był to drewniany budynek, w którym znajdowały się 2 izby lekcyjne i mieszkanie dla kierownika szkoły. Oprócz tego wynajmowano jeszcze izby u gospodarzy Miastkowa, m. in. u Mariana Chojnowskiego, Piotra Sadowskiego, Spiżamego, Stefana Wiśniewskiego i Zduńczyka.
Dawny budynek szkoły został zbudowany 1900 roku. Do 1925 roku znajdowały się tam urzędy miejskie takie jak: sąd, poczta, urząd gminy. Od 1926 roku wydział oświaty w Łomży wyraził zgodę na założenie szkoły, która była kierowana przez Stanisława Ogarka. Szkoła istniała tam do 1935 roku. Kształceniem uczniów zajmowali się: Iwanicka, Szwabo, Kontrymowa, Marchutowa, oraz dyrektor Ogarek - nauczyciel j. niemieckiego. (Informacje uzyskano od najstarszej mieszkanki Miastkowa P. Heleny Błachnio 2000 r.).
W 1932 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Był on murowany, piętrowy na rzucie litery L. Usytuowano go przy szosie w centrum wsi. Znajdowało się w nim pięć izb lekcyjnych, gabinet kierownika, pokój nauczycielski, biblioteka, szatnia oraz mieszkanie woźnego w suterenie. Niestety nie założono kanalizacji, lokale ogrzewano za pomocą pieców kaflowych, na zewnątrz budynku znajdowały się wygódki. Jak na tamte czasy były to warunki bardzo dobre. W myśl reformy Jędrzejewiczowskiej po 1932 roku w Miastkowie funkcjonowała szkoła III stopnia. Nauka odbywała się w 7 klasach jednorocznych. Rok szkolny dzielił się na dwa półrocza. Pierwsze trwało od l września do 30 stycznia, drugie od 3 lutego do końca czerwca. Każde półrocze dzieliło się na dwa okresy. W pierwszym półroczu okresy te obejmowały: czas od l IX do 15 XI i od 15 XI do 30 l. W drugim półroczu odpowiednio od 3 II do 15 IV i od 16 IV do końca czerwca. Ferie Bożego Narodzenia trwały od 22 XII do 2 I, zaś wielkanocne od wielkiej środy do poniedziałku niedzieli przewodniej włącznie. W szkole obowiązywały przedmioty nauczania: religia, język polski, język obcy - niemiecki, rachunki z geometrią, przyroda, geografia, historia, roboty, śpiew, gra i gimnastyka (jako jeden przedmiot nauczania) Od pierwszej klasy uczono religii, języka polskiego, rachunków z geometrią oraz przedmiotów praktycznych: śpiewu, rysunków, robót, gier i gimnastyki. Historii, przyrody i geometrii nauczano od klasy trzeciej, a od piątej klasy języka obcego. W szkole powszechnej w Miastkowie naukę pobierali uczniowie z Miastkowa, Zaruzia, Korytk Leśnych, Łub Kurek i Łub Kiertan. W okresie międzywojennym w omawianej placówce uczyli: H. Iwanicka, Anna Ogarek, Marian Ogarek. Walena Antosiewiczówna, Halina Marchutowa, Zygmunt Kontrym i jego żona, Kuleszowa. Marian Ogarek (1931r.)
Dalszy rozwój placówki przerwał wybuch II wojny światowej
1 września 1939 roku nie rozpoczęto nowego roku szkolnego. Na ziemie polskie wkroczyły wojska hitlerowskie. Po zakończeniu kampanii wrześniowej i wkroczeniu na ziemie łomżyńskiego Rosjan (na mocy traktatu z 23 VIII 1939 r.) w październiku przystąpiono do uruchomiania szkół. Otwarta szkoła w pierwszych miesiącach funkcjonowała w strukturach przedwojennych. Jedynie z programu nauczania wyeliminowano historię Polski, geografię i religię. Uczyli w niej jeszcze nauczyciele przedwojenni. W styczniu 1940 roku rozpoczął się proces rugowania polskich nauczycieli, często byli wywożeni w głąb Rosji. Z nauczycieli pracujących w Miastkowie zesłano do Rosji żonę kierownika szkoły Annę Ogarek z dziećmi. Jemu samemu udało się uciec. Marian Ogarek działał w szeregach AK. Władze radzieckie w miejsce polskich pedagogów zatrudniały Rosjan oraz osoby legitymujące się niskimi kwalifikacjami zawodowymi. W Miastkowie uczyła jedna Rosjanka. Nauczano w języku rosyjskim. Radzieckie władze oświatowe dążyły do rusyfikacji młodego pokolenia oraz dominacji wpływów wschodniego sąsiada. Po najeździe Niemiec na ZSRR 22 VI 1941 r. Miastkowo znalazło sił w okręgu "Bezirk Białystok". W tym okresie szkoła nie funkcjonowała. W budynku szkolnym znajdował się urząd komisarza Lencheita. Przetrzymywano w nim osoby, które miały być wywiezione na roboty do Rzeszy. Okupanci rozbudowali budynek, nadając mu kwadratowy kształt oraz zmienili dach. Taki wygląd szkoła zachowała do dziś. Jeden z mieszkańców Miastkowa wspomina: "U nas w domu kierownik szkoły Marian Ogarek jadał obiady. Pod przykrywką stołowania się uczył mnie i moich kolegów języka polskiego, rachunków, geografii, historii". Po zakończeniu działań wojennych Marian Ogarek przystąpił do reaktywowania szkoły.
SZKOŁA PO 1945 ROKU
Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku przystąpiono do reaktywowania szkoły w Miastkowie. Prace nad organizacją szkoły powszechnej (później podstawowej) podjął były kierownik szkoły z okresu przedwojennego Marian Ogarek. Miastkowo znalazło się i tak w dobrym położeniu, bo ocalał przedwojenny, murowany budynek szkoły. Okupanci jeszcze go rozbudowali i wymienili dach. Wprawdzie budynek ocalał, ale wszystkie sprzęty szkolne i pomoce naukowe uległy zniszczeniu. Rejon szkoły obejmował gromady. Miastkowo, Zaruzie, Korytki Leśne.i część Gałkówki, Łuby Kurki i Łuby Kiertany przysyłały dzieci do kl. V. W budynku szkolnym wygospodarowano 5 izb lekcyjnych. Szkoła była słabo wyposażona w niezbędny sprzęt szkolny. Brakowało ławek, stolików, krzeseł, tablic. Każde dziecko przynosiło ze sobą stołeczek i na nim pracowało. Warunki nauczania były złe. Pracy szkoły nie sprzyjały ciągłe zmiany na stanowisku kierowniczym i w gronie nauczycielskim. W maju 1945 r. zginął Marian Ogarek. Jego miejsce zajął Stanisław Ogrodnik, ale nie na długo. Później organizacją szkoły zajęła się Cecylia Tamacka, a w 1947 roku kwalifikowana nauczycielka Eugenia Łapińska. W owym czasie brakowało nauczycieli z pedagogicznym przygotowaniem. Zatrudniono więc nauczycieli niekwalifikowanych. Zaraz po wojnie w omawianej placówce bez kwalifikacji pedagogicznych uczyli: Stefan Serlikowski, Cecylia Angier. Władysław Łukasiewicz i trochę później Zygmunt Cmak. Wznowione szkolnictwo funkcjonowało według zasad przedwojennego ustroju szkolnego. Zlikwidowano szkoły I i II stopnia. Szkoła powszechna w Miastkowie, która była przed wojną szkołą III stopnia, została przekształcona na 7 letnią i siedmioklasową szkolę powszechną, przyjęła nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna w Miastkowie. Jednym z najważniejszych problemów oświatowych w powojennej Polsce była walka z pogłębionym wojną analfabetyzmem.
W 1949 roku przystąpiono w tutejszej gminie do pracy nad likwidacją analfabetyzmu. W tej pracy aktywny udział wzięli nauczyciele. Kierownik szkoły w Miastkowie Mieczysław Jadacki został instruktorem do walki z analfabetyzmem. Po zarejestrowaniu analfabetów i półanalfabetów przystąpiono do konkretnej pracy organizując w każdej szkole w gminie kursy nauki początkowej. W 1951 roku zlikwidowano na terenie gminy analfabetyzm, jako zjawisko masowe. Szkoły prowadziły kursy dla analfabetów. Ukończyło je 265 osób, 31 osób ukończyło kursy indywidualne. W likwidacji zjawiska analfabetyzmu duże zaangażowanie wykazali nauczyciele, min. Mieczysław Jadacki i Ryszard Tmszkowski. l września 1948 kierownikiem szkoły został Mieczysław Jadacki. W tym czasie przeprowadzono wiele prac remontowych. Odnowiono budynek szkolny, wstawiono nowe szyby, oczyszczono sutereny, strychy, wymieniono podłogi w niektórych izbach lekcyjnych. Rok szkolny 1953/54 przynosi zmianę na stanowisku kierowniczym. Organizację placówki powierzono Antoninie Zach. Nowy kierownik zorganizował przy pomocy Wydziału Oświaty i Komitetu Rodzicielskiego dożywianie dzieci. Objęto nim wszystkich uczniów. Od pierwszych lat funkcjonowania szkoły po wojnie działały organizacje młodzieżowe: Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, Samorząd Uczniowski, Drużyna Harcerska, PCK, TPZR, SFSFBS, SKO. Kolejny remont szkoły przeprowadzono w 1955 r. Odnowiono wewnątrz budynek szkolny, wymieniono na dachu dachówkę oraz zakupiono sprzęt szkolny. Warunki nauczania znacznie się poprawiły. Na parterze znajdowały się trzy izby lekcyjne, kancelaria, magazyn, kuchnia i korytarz. Na piętrze było mieszkanie kierownika, korytarz i jeszcze dwie klasy. Pod koniec 1956 r. szkoła została zelektryfikowana. Kapitalny remont szkoły przeprowadzono jeszcze w roku szkolnym 1957/58. Wstawiono wtedy 5 nowych pieców. W 1959 r. kierownictwo szkoły przejmuje Eugeniusz Nalewajko. W tymże roku poczyniono starania przy budowie budynku gospodarczego przy szkole. Z funduszu komitetu rodzicielskiego zakupiono adapter. Wydarzeniem kulturalnym w życiu szkoły było spotkanie z pisarką mazurską Marią Zentarą-Malewską i wybitnym działaczem oświatowym Władysławem Gębskim. W związku z tym, że klasy były przeładowane liczebnie w roku szkol. 1959/60 wzrosła liczba oddziałów. Utworzono 10 oddziałów a rok później 11. Liczba oddziałów w późniejszych latach jeszcze wzrosła. 1961 roku pobudowano budynek gospodarczy, gdzie urządzono salę (pracownię) do prac ręcznych. Materiał na budynek otrzymano z Powiatowego Zarządu ZNP w Łomży. Przez cały okres swojej działalności szkoła brała czynny udział w organizowaniu różnorodnych imprez kulturalno-oświatowych na rzecz środowiska. W związku z przypadającymi uroczystościami i rocznicami organizowano w sali miejscowego kina występy, wieczorki dla miejscowej ludności. Za tę działalność placówka otrzymała telewizor. Przy szkole organizowano kurs dokształcający w zakresie kl. IV szkoły podstawowej. Działała także Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W tym okresie omawiana placówka osiągnęła nie notowane dotąd bardzo dobre wyniki nauczania. W dużym stopniu była to zasługa nauczycieli oraz samych uczniów. Bardzo dobrze układała się współpraca z komitetem rodzicielskim, który pomagał w organizowaniu różnorodnych uroczystości szkolnych oraz starał sił stworzyć lepsze warunki pracy szkoły. W roku szkol. 1964/65 zapadł projekt rozbudowy szkoły w związku z tym, że wkrótce miał być realizowany program szkoły 8 - klasowej. Społeczeństwo podjęło zobowiązanie wpłacenia na konto rozbudowy szkoły funduszu w wysokości 198000 zł. Rodzice zobowiązali się pomóc w budowie szkoły w postaci robocizny. Wzmożoną aktywność wykazywały także organizacje uczniowskie, działające w szkole. Harcerze brali udział w alertach organizowanych przez Komendę Główną ZHP, opiekowali się grobami poległych podczas II wojny światowej. Spółdzielnia Uczniowska osiągnęła 1000 zł dochodu. Ożywioną działalność prowadziło SKS, uczniowie uczestniczyli w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim. TPPR nawiązało ścisły kontakt z ZSRR. Konkursy czystości i dyżury dzieci na korytarzu organizowało koło PCK. Systematyczne oszczędzanie propagowało SKO. W poszukiwaniu nowoczesnych metod kształcących w 1965/66 roku szkoła sięga w organizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym po radio i telewizję.
Od 1 września 1966 roku szkoła rozpoczyna po raz pierwszy pracę w szkole ośmioklasowej. Tego też roku 14 X 1966r. uchwalono Statut Szkoły Podstawowej w Miastkowie, który określił cele, zadania, założenia organizacyjne szkoły. W nowym roku szkolnym 1968/69 kierownictwo szkoły obejmuje Janusz Zbrożek. Warunki lokalowe, w jakich przebiegała praca dydaktyczno-wychowawcza były nie najlepsze. Po przedłużeniu obowiązku szkolnego, wzrosła liczba oddziałów. Zaczynało brakować klas i pracowni. W szkole uczono na dwie zmiany. Dlatego też podjęto starania, aby pobudować nowy budynek szkolny. Kierownictwo, nauczyciele, rodzice podjęli starania, aby wprowadzić w czyn projekt budowy. 20 października 1971 roku powołano Fundusz Budowy Szkół. Po kilku latach zabiegów i licznych wyjazdach delegacji ze szkoły do nadrzędnych władz administracyjnych i oświatowych pobudowano nowy budynek szkolny. Szkołę wybudowano przy ulicy Łomżyńskiej naprzeciw starej. Oddano ją do użytku l września 1973r. Wewnątrz są sale lekcyjne. Oprócz nich znajduje się gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracji, świetlica, szatnia. Budynek przeznaczony jest dla uczniów klas młodszych. Znajdują się w nim klasopracownie do nauczania początkowego i od 1998 r. pracownia komputerowa. Szkoła Podstawowa w Miastkowie przekształcona została w roku szkolnym 1973/74 w Zbiorczą Szkołę Gminną. W skład niej weszły: oddziały przedszkolne i szkoły podstawowe z terenu całej gminy, klasa uzawodowiona o kierunku rolnym oraz klasa specjalna na poziomie kl. IV. Dotychczasowy dyrektor szkoły pełnił dwie funkcje, tzn. kierował Zbiorczą Szkołą Gminną, a jednocześnie jako Gminny Dyrektor Szkół rozszerzał funkcje nadzoru pedagogicznego w stosunku do szkół i przedszkoli w gminie. Gminnym Dyrektorem Szkół, jednocześnie Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Miastkowie został Tadeusz Koziatek. Zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół do Spraw Wychowawczych został Janusz Zbrożek, a Zastępcą Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej został Antoni Arciszewski, który zajmował się sprawami wyłącznie tej szkoły. Zreformowana szkoła liczyła 408 uczniów, naukę prowadzono w 14 oddziałach Do pracy w szkole przybywają nowi nauczyciele ze szkół o obniżonym stopniu organizacyjnym. Mimo to, że szkoła mieściła sił w dwóch budynkach, jeszcze za mało było sal lekcyjnych. W związku z tym nauka odbywała sił na dwie zmiany. Dzieci z terenu dowożone były autobusem liniowym i przystosowaną do przewozu przyczepą traktorową. Czas oczekiwania na lekcję uczniowie spędzali w świetlicy szkolnej. W okresie funkcjonowania zbiorczej szkoły gminnej zachodziły zmiany na stanowiskach kierowniczych. W 1978 roku stanowisko zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół do Spraw Wychowawczych obejmuje Lidia Grzejka, która w 1983 roku zostaje zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół. W tymże roku zastępca Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej zostaje Teresa Bućko, która rok później zostaje Dyrektorem Szkoły, a jej zastępcą Lidia Grzejka. Tadeusz Koziatek zostaje Inspektorem Gminnym Oświaty i Wychowania. Przemiany społeczno-polityczne zachodzące w kraju na początku lat osiemdziesiątych objęły również szkolnictwo. Od l września 1982 roku wprowadzono 5-cio dniowy tydzień pracy. Wskutek tego zniesiono plany nauczania w szkołach. Uległ zmianie system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Promocję do klasy programowo wyższej uzyskiwał uczeń, który ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych planem nauczania otrzymał roczne oceny co najmniej dostateczne. Uczeń, który otrzymał roczną ocenę niedostateczną z przedmiotu, powtarzał naukę w tej samej klasie w roku następnym. Szkołę odwiedzili: 9 kwietnia 1980 r. poeta kurpiowski-mazurski poeta Jan Nadolny oraz Griegorij Iwanów - uczestnik walk o Miastkowo w 1944 r., żołnierz 51 Strzeleckiej Dywizji Armii Radzieckiej. W 1987 roku uległa likwidacji Zbiorcza Szkoła Gminna w Miastkowie i została przemianowana na Szkołę Podstawową.
Działalność placówki w latach dziewięćdziesiątych.
Rok szkolny 1991/92 przyniósł wiele zmian programowych. Wprowadzono minimum sześciostopniową skalę oceniania oraz zmieniono nazwy ocen z zachowania.. Skala ocen: celujący (cel), bardzo dobry (bdb), dobry (db), dostateczny (dst), mierny (mm) oraz niedostateczny (ndst). Oceny z zachowania: wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), odpowiednie (odp), nieodpowiednie (ndp), naganne (ng). W klasie pierwszej wprowadzono ocenę opisową z przedmiotów nauczania za pierwsze półrocze. Przykład oceny opisowej przedstawia aneks nr. 4. Wiodącym zadaniem w ostatnich latach było rozwijanie demokratycznego stylu pracy w szkole. Od lat organizowane są w dni kultury uczniowskiej, dni samorządności, święto sportu szkolnego. Dzień Edukacji, Dzień Dziecka. Podczas tygodnia kultury uczniowskiej władzę w szkole sprawuje samorząd uczniowski. Młodzież wykazuje wielkie zaangażowanie i ogromny zasób bardzo ciekawych pomysłów i umiejętności w ich realizacji. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela biblioteki samodzielnie redagują szkolną gazetkę pod tytułem "Echo". Pierwszy jej numer ukazał sił w 1992 roku. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było odsłonięcie 3 kwietnia 1993 roku tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci nauczycieli okresu przedwojennego - państwa Anny i Mariana Ogarków. Wmurowano ją w stary budynek szkoły. Tablicę ufundowała miejscowa ludność. W uroczystości wzięli udział byli uczniowie państwa Ogarków oraz zaproszeni goście. Całość uświetnił program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną. W 1994 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły z funduszy gminy. Uzyskane pomieszczenie miało być łącznikiem do przyszłej sali gimnastycznej. W tymże roku szkolnym szkoła była wizytowana przez wizytator Elżbietę Sójko. Celem wizytacji była ocena działalności dyrektora szkoły w zakresie sprawowania nadzoru i wypełniania funkcji pracodawcy. Pani wizytator wysoko oceniła pracę szkoły i odstąpiła od formułowania zaleceń powizytacyjnych. Przy szkole istnieje Rada Szkoły, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych placówki. Działa ona w oparciu o roczny plan pracy i plan finansowy. W związku z trudną sytuacją finansową oświaty, dyrekcja wiąże szkołę w działaniu z rodzicami. Rozwijane jest współdziałanie z rodzicami o bardzo szerokim zakresie, z pokaźną przewagą na rzecz finansowego i rzeczowego wsparcia szkoły. W ostatnich latach szkołę odwiedza biskup diecezji łomżyńskiej. W tymże roku szkolnym z nauczycielami z całej gminy spotkał się ks. biskup Stanisław Stefanek. W 1993 roku został powołany Rzecznik Praw Dziecka.
W 1999 szkoła liczyła 292 uczniów w 15 oddziałach przy 24 nauczycielach. Mieści się w dwóch budynkach. Stary budynek jest wpisany do rejestru zabytków konserwatora powiatowego. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci po obu stronach ulicy wmurowano barierki oraz w jednym budynku umieszczono dzieci z klas I-III, w drugim IV-VIII. Szkoła ma 12 sal lekcyjnych. W tym siedem pracowni (komputerowa, fizyczno-chemiczna, biologiczna, do techniki i trzy do nauczania początkowego) oraz klasopracownię do języka polskiego rosyjskiego, matematyki, geografii i historii. (Dane z roku 1998/1999.)

Opracowała : mgr Grażyna Nadrowska

Rok 2000 to nie tylko początek nowego tysiąclecia, ale wiele zmian w oświacie i Szkole Podstawowej w Miastkowie. Tego roku po raz ostatni pożegnaliśmy uczniów klas VIII. Z wyróżnieniem ukończyło ją 8 osób.
W zreformowanej szkole podstawowej pracuje - 21 nauczycieli, 5-pracowników obsługi i administracji. Dyrektorem placówki jest pani Teresa Bućko. O wszystkich sprawach decyduje Rada Gminy, której reprezentantem był od VI 1990r. do IX 1993r. wójt Wojciech Bałazy. Od IX 1993r. do III 1995r. to stanowisko zajmował pan Krzysztof Abramczyk, a od V 1995r. do XII 1996r. pan Jerzy Wróblewski. Tradycją naszej szkoły w trzecim tysiącleciu jest wcześniej ustalone kalendarium, które zostało uzupełnione coraz to nowymi uroczystościami. Przedstawia się ono następująco:
Wrzesień:
Ogólnopolska akcja ,,Sprzątanie Ziemi"
Dzień Chłopaka
Październik:
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Dzień Edukacji
Listopad:
Święto Niepodległości
Zabawa andrzejkowa
Grudzień:
Mikołajki
Jasełka i spotkanie opłatkowe
Styczeń:
Zabawa karnawałowa
Luty:
Walentynki
Marzec: Dzień Kobiet
Dzień Wiosny - wspólne zabawy integracyjne
Kwiecień:
Dzień Europejczyka
Maj:
Obchody Konstytucji Trzeciego Maja
Dni Książki
Dzień Rodziny
Czerwiec:
Dzień Dziecka
Dni Samorządności
Przez wiele lat w/w uroczystości odbywały się w ciasnych pomieszczeniach naszej szkoły. Od czerwca roku 2002r. korzystaliśmy z sali Gminnego Ośrodka Kultury. Dzięki gościnności pani dyrektor Jadwigi Korytkowskiej mogliśmy też organizować wiele różnych spotkań m.in. z pisarzami, poetami ( panią Wandą Chotomską, panem Grzegorzem Kasdepke, panią Anną Onichimowską, panią Joanną Piasecką) oraz twórcami sztuki. Od września 2000/2001 uczniowie klas: IV-V-VI szkół filialnych z Tarnowa i Naruszczk rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej w Miastkowie. Dnia 10 kwietnia 2002r. uczniowie klas VI pisali po raz pierwszy sprawdzian zewnętrzny . Natomiast w czerwcu 2002r. byli pierwszymi absolwentami, którzy ukończyli sześcioklasową szkołę podstawową. Na uroczystości pożegnalnej recytowali żartobliwie:

,,Szkoło moja kochana,
Ty jesteś jak zdrowie
Ile cię trzeba cenić, ten
tylko się dowie,
kto Cię szybciej skończył".

Czas przemian w zreformowanej szkole nadzoruje pani Jolanta Malinowska, wizytator Oddziału Kuratorium w Łomży. Swoim doradztwem wspiera dyrektora i nauczycieli, którzy wówczas opracowują wiele nowych dokumentów. W 2001/2002 wprowadzony zostaje język angielski w klasach IV-VI, a pierwszym nauczycielem tego przedmiotu jest pani mgr Anna Żuchowska. Uczniowie klas V i VI dodatkowo uczą się informatyki - przedmiotu, który zapoczątkował erę komputerów w codziennym życiu. Lata 2000/2004 to czas szczególny dla wielu pedagogów, którzy odchodzą na zasłużoną emeryturę. W listopadzie 2003r., po 20 latach pełnienia funkcji dyrektora, odchodzi na emeryturę pani Teresa Bućko. Do czasu konkursu obowiązki dyrektora pełni pani Alina Brulińska. 1 stycznia 2004r. dyrektorem zostaje pani Ewa Wioletta Ostrowska, która pełni tę funkcję do 31 sierpnia 2008r. Zmiany personalne dotyczą również organu prowadzącego. Od grudnia 2006r. wójtem Gminy Miastkowo zostaje Pani Lidia Małgorzata Grzejka osoba, której sprawy oświatowe są dobrze znane. Na przestrzeni 2005 - 2008r. nastąpiło wiele zmian. Dobudowano halę sportową z dodatkowymi pomieszczeniami na piętrze. Oficjalne otwarcie odbyło się 16 kwietnia 2005r. Motto tej uroczystości brzmiało:
,,Sport pomaga w nawiązywaniu przyjaźni a w konsekwencji jest jednym z narzędzi budowania pokoju między ludźmi"
Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
Wojciech Kubrak - starosta łomżyński, Jadwiga Pusz - kierownik Kuratorium Oświaty Oddziału w Łomży i przedstawiciele różnych organizacji sportowych. Uroczystość uatrakcyjnił występ orkiestry i doboszek z Białegostoku.
W latach 2006 -2007r. została dobudowana stołówka i kuchnia z zapleczem, która dla uczniów dojeżdżających jest bardzo potrzebna. W poprzednich latach dożywiano uczniów słodką bułeczką i ciepłą herbatą. Od listopada 2007r. uczniowie korzystają z ciepłych posiłków, które w części są dofinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Istnieje też możliwość indywidualnego wykupienia przez rodziców obiadów dla dzieci. Ogólna liczba uczniów dożywianych wynosi - 220 z czego ( dojeżdżających - 104).
W październiku 2007r. odwiedził naszą szkołę biskup Tadeusz Bronakowski. Jego slowa skierowane do uczniów i nauczycieli stałys się myślą przewodnią na rozpoczynający się rok szkolny, czas zmagań, przemian i obowiązkowych mundurków. W grudniu i styczniu 2007/2008r.szkoła była wizytowana przez p. Dorotę Szymonowicz - kierownika Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Łomży. Pani wizytator doceniła trud organu prowadzącego, dyrektora, kadry pedagogicznej w kształceniu i wychowywaniu uczniów. Dostrzegła pozytywne zmiany zachodzące w bazie lokalowej jak i organizowanym procesie dydaktycznym. W czerwcu 2008r. za całoroczny trud podziękował nauczycielom wizytujący parafię Miastkowo biskup Stanisław Stefanek. Jego życzliwe słowa i błogosławieństwo były refleksją na czas wakacji. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły w czerwcu oraz podczas wakacji wyjeżdżają na różne wycieczki. Wyjazdy mają walory poznawcze i integracyjne. Wyjazdy dla grupy uczniów, zwłaszcza z rodzin uboższych były finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczniowie klas I-III wyjeżdżali do atrakcyjnych miejsc min. Mikołajek, Kadzidłowawa. Uczniowie klas starszych zwiedzili Toruń, Gniezno, Nidzicę, Malbork, Gdynię, Sopot, Żelazową Wolę, Warszawę, Kazimierz Dolny, Zakopane, Bieszczady, Tatry oraz Słowację. Wspaniałą formą zajęć była ,,Aktywna szkoła" - cykl spotkań rozwijających zdolności kulinarne, muzyczne, taneczne i artystyczne. Koordynatorem tych zajęć była p. Magdalena Sawicka Szkoła zreformowana to otwarta dla ucznia i rodzica, to także miejsce działań profilaktycznych, pedagogicznych, informacyjnych i doradczych. Wielu uczniów korzysta z różnych form zajęć pozalekcyjnych. Szczególnym uznaniem cieszy się sport, a sukcesy w tej dziedzinie sięgają zaszczytnego I miejsca w Grupie Zachodniej. Od 1 września roku szkolnego 2007/2008r. w klasach pierwszych wprowadzono język angielski, którego uczy pani Adrianna Karwowska. Z dniem 1 września 2008r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie objęła mgr Alicja Jadwiga Dobrowolska. Aktualnie szkoła liczy 307 uczniów. Zajęcia odbywają się w 10 salach lekcyjnych. Jednym z utrudnień jest oddalona biblioteka szkolna, która znajduje się przy gimnazjum oraz ciasne sale świetlicowe. W Szkole Podstawowej w Miastkowie pracuje 27 nauczycieli i 10 pracowników obsługi.
Zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin:
9 n-li dyplomowanych
3 n-li mianowanych
8 n-li kontraktowych
1 n-l stażysta
w niepełnym wymiarze godzin:
2 n-li dyplomowanych
1 n-l mianowany
3 n-li kontraktowych
1 n-l stażysta
Zarówno warunki lokalowe jak i wyposażenie sukcesywnie ulegają pozytywnym zmianom o których będziemy informować.

Opracowała : mgr Alina Brulińska, mgr Agnieszka Chełstowska